RAPORTUL ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021 AL SOCIETATII SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
1
RAPORT ANUAL 2021
CUPRINS PAGINA
Raportul Administratorilor 2 - 33
Raportul de remunerare 34 - 40
Declaratia de conformitate cu Codul de Guvernanta Corporativa al BVB 41 - 46
Situația poziției financiare 47 - 48
Situatia rezultatului global 49 - 50
Situaţia modificărilor capitalurilor proprii 51
Situaţia fluxurilor de trezorerie 52 - 53
Note la situaţiile financiare 55 - 117
Declaratia persoanelor responsabile pentru intocmirea situatiilor financiare 118
Raportul auditorului independent 119 - 126
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021
2
R A P O R T U L
ANUAL AL ADMINISTRATORILOR,
CONFORM LEGII NR.24/2017 ŞI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață ȘI A ORDINULUI MFP NR.2844/12.12.2016 PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR INCHEIAT LA
31.12.2021
Data raportului: 07 martie 2022
- Denumirea Societăţii: ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.;
- Sediul social : Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORŞOVA, Jud. MEHEDINŢI;
- Număr de telefon, fax:0252/362399 0252/360648;
- Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:RO 1614734;
- Numărul de ordine in Registrul Comerţului: J25/150/03.04.1991;
- Piaţa reglementata pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : este o societate ale cărei acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţa reglementata, respectiv este listată la Bursa de Valori Bucureşti, simbol: SNO
- Capitalul social subscris si vărsat: 28.557.297,5 lei
- Clasa , tipul , numărul şi principalele valori caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: 11.422.919 acţiuni comune, nominative, a câte 2,5 lei fiecare;
- Este înregistrată la ASF Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare cu Certificatul nr.111/02.03.1998, actualizat la data de 06.10.2008, în urma înregistrării majorării capitalului social, ca efect al fuziunii.
Image should be here
ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail:
mircea.sperdea @snorsova.ro
;
marketing@snorsova.ro
Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova
Image should be here
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021
3
1. ANALIZA ACTIVITAŢII SOCIETĂŢII
1.1. Descrierea activităţii de bază a societăţii
a) Descrierea activității de bază a companiei
Societatea "Șantierul Naval Orșova" S.A. are ca obiect principal de activitate construcţia de nave fluviale (cod CAEN rev.2: 3011 „Construcţia de nave şi structuri plutitoare”). Această activitate a deținut un procent 92,47% din cifra de afaceri a anului 2021, navele construite fiind destinate în exclusivitate livrărilor intracomunitare.
Deși în ultimii ani, la sucursala Agigea, activitatea care a contribuit în cea mai mare măsură la cifra de afaceri a fost aceea de închiriere a navelor, în special nave tip șalande, în anul 2021 activitatea cu pondere mare în cifra de afaceri a sucursalei a fost cea de reparații nave fluviale/maritime (71,03%). Veniturile din închirierea șalandelor au reprezentat 16,43% din cifra de afaceri a anului 2021 (26,60% în anul 2020). Cifra de afaceri realizată de sucursală a cunoscut o ușoară creștere față de anul precedent, cu 5,05%, ceea ce a făcut ca ponderea ei în total cifră de afaceri să crească cu 0,1% (de la 6,6% în anul 2020 la 6,7% în anul 2021).
b) Precizarea datei de înfiinţare a Societăţii Șantierul Naval Orșova SA
Societatea a fost înfiinţată în baza H.G. nr.19/10.01.1991, prin transformarea și preluarea patrimoniului fostului Şantier Naval Orşova, din subordinea Ministerului Transportului şi Telecomunicaţiilor.
Este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/150/1991.
În anul 1998, prin vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de fostul FPS compania a devenit o societate cu capital integral privat, autohton si străin.
c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății, ale filialelor sau ale societăților controlate în timpul exercițiului financiar
În anul 2021 nu au fost înregistrate astfel de evenimente.
Singura operaţiune de fuziune, de la înființarea societății și până în prezent, a avut loc în anul 2008. Este vorba de o fuziune prin absorbție: Societatea Şantierul Naval Orşova SA, jud. Mehedinţi fiind societatea absorbantă şi societatea Servicii Construcţii Maritime SA Agigea, jud. Constanţa, fiind societatea absorbită. În urma acestei fuziuni sediul principal al societăţii a rămas la Orşova, iar fosta societate de la Agigea a devenit sucursală a societății Şantierul Naval Orşova SA. Cu această ocazie capitalul social al companiei a crescut de la 21.643.150 lei la 28.557.297,5 lei, iar numărul de acțiuni a crescut de la 8.657.260 la 11.422.919, fiecare acțiune având valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune. De la fuziune şi până la data prezentului raport, capitalul social și numărul de acțiuni au rămas nemodificate.
d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active:
Achiziţiile şi înstrăinările de active sunt descrise la punctul 5.4 din acest raport, precum şi în NOTE la situaţiile financiare ale anului 2021, care sunt atașate prezentului raport.
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021
4
e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii:
1.1.1. Elemente de evaluare generală pe perioada analizată (an 2021):
venituri totale 75.533.784 lei
din care sucursala Agigea 5.104.612 lei
costuri totale 75.022.945 lei
din care sucursala Agigea 7.269.944 lei
profit brut, din care: 510.839 lei
sucursala Agigea -2.165.332 lei
sediul din Orșova 2.676.171 lei
cotă de piață deținută:
producția realizată la sediul principal se adresează segmentului de piață al navelor fluviale intracomunitar, unde apreciem că societatea deține o cotă de cca. 1 - 2%
închirierea navelor (șalande) de la sucursală, activitate derulata in ultima parte a anului, a fost realizată în interiorul țării unde cota de piață este de cca 4%.
disponibilitățile existente în conturile societății la 31.12.2021, totalizau 17.452.475 lei, din care:
3.094.120 lei în contul de lei
14.347.867 lei în conturile de valută
6.254 lei, în casă
4.234 lei alte valori, în casă
Principalele caracteristici ale anului 2021, comparativ cu ultimii ani, ar putea fi sintetizate pe scurt prin:
Menținerea cererii scăzute pe segmentul de nave fluviale, pe care societatea noastră activează; chiar dacă s-a resimțit o creștere a prețurilor de vânzare a navelor, aceasta a fost ca o consecință a creșterii prețurilor materiilor prime și materialelor pe de o parte, iar pe de altă parte a serviciilor. Societatea a reușit chiar și în aceste condiții aibă acoperită întreaga capacitate de productie pe anul 2021 și mențină un nivel de rentabilitate ridicat la sediul principal.
O scădere a activității de la Sucursala Agigea comparativ cu anii precedenți, ca urmare în principal a închiererii doar în ultimele luni ale anului a 3 din cele 5 nave, tip șalande, pe care societatea le deține la această subunitate. Veniturile din activitatea de reparații nave au devenit preponderente în cifra de afaceri a sucursalei dar insuficente pentru a acoperi costurile de exploatare.
Numele bun pe care compania îl are pe piața constructorilor din Europa, a contribuit în bună măsură la obținerea de comenzi noi de construcții nave.
Activitatea anului 2021 s-a desfasurat în contextul epidemiologic datorat pandemiei de COVID-19.
Mai multe informaţii şi comentarii în legătură cu aceşti indicatori și cu activitatea societății sunt prezentate la punctul 4 din prezentul raport şi în NOTE la situaţiile financiare, care sunt atașate prezentului raport.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii.
Obiectul de activitate al companiei este diversificat, cele două sedii având roluri diferite, dar complementare, în atingerea obiectivelor. Astfel, activităţile derulate cuprind: construcţia și livrarea intracomunitară a navelor fluviale (sediul din Orșova), închirierea șalandelor proprii în spaţiul intra și extracomunitar și reparaţii de nave care aparţin terţilor (sucursala Agigea). Pentru
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021
5
construcția de nave, compania dispune de dotările tehnice și de specialiștii necesari pentru acest gen de construcții. Sistemul de organizare, cultura tehnică, dotările, fluxurile tehnologice specifice construcţiei de nave, permit, așadar, executarea și livrarea de nave fluviale și maritime de diverse tipuri și complexitate sporită.
Șantierul Naval Orșova pune la dispoziţia clienţilor o gamă largă de produse. În prezent, este posibilă construcţia oricarui tip de navă fluvială de transport mărfuri (containere, tancuri de transport combustibil, produse chimice, alimentare, farmaceutice), dar și realizarea de nave costiere și nave destinate transportului pasagerilor.
Conducerea companiei a manifestat și manifestă o preocupare continuă pentru modernizarea proceselor de producție, prin achiziționarea celor mai moderne utilaje specifice domeniului naval. Conștientizând faptul societatea trebuie se mențină la un nivel de dotare corespunzător cerințelor actuale, au fost realizate investiții majore pentru achiziţionarea de maşini, utilaje, aparatură modernă si instalații de lucru destinate construcţiei de nave fluviale. Au fost efectuate cursuri de calificare și de selectare a salariaţilor, schimburi de experienţă în țară și în străinătate, dar și acțiuni de modernizare a echipamentelor deja existente, atât la sediul din Orșova, cât și la sucursala din Agigea.
De asemenea, au fost importate utilaje competitive specifice şantierelor navale (macarale electrice de 80+25to, maşini de debitat tabla cu comandă numerică, echipamente de sablare/vopsire, surse de sudură în mediu protector de gaze) și echipamente IT, împreună cu licenţele şi programele necesare unei bune funcţionări.
Dacă în anii 2013 și 2014 a fost efectuată lucrarea de modernizare și mărire a capacității de ridicare și lansare a calei de la Orșova, în prezent este în faza de finalizare proiectul de reparare și modernizare a calei de lansare de la Agigea, operațiune începută în urmă cu 4 ani și care urmează a se finaliza în anul 2022 (inițial această acțiune trebuia se finalizeze în anul 2019, dar acest lucru nu s-a realizat datorită unor factori obiectivi ce se referă la livrarea cu întârziere a celor 14 cărucioare pană noi, care urmează să le înlocuiască pe cele vechi, a blocării calei cu cel de-al doilea costier respectiv cu navele aduse la reparat).
În anul 2021, la sediul principal din Orșova, au fost achiziționate mai multe echipamente de sudură performante, automate, o mașină de debitat OMNICUT, două aeroterme VTB- 18000, un dezumidificator, o pompă sub presiune și un fierastrău cu bandă, echipamente IT. De asemenea a continuat procesul de reparare și modernizare a instalațiilor de transport și ridicat, a fost modernizată stația de sablare și cheul vertical.
La sucursala Agigea a fost continuată acțiunea de reparare și modernizare a calei de lansare, au fost achizitionate 3 carucioare WELDYCAR, două pompe hidraulice, un stivuitor electric și două motostivuitoare HYSTER, două echipamente de sudură. Totodata a fost modernizată o baracă container cu destinația de magazie.
Colaborarea îndelungată și fructuoasă cu parteneri din Olanda poate fi pusă pe seama faptului societatea a căutat, în mod cu totul special, satisfacerea exigenţelor acestora, prin atingerea cu rigurozitate a standardelor de calitate impuse. O atenţie deosebită este acordată executării finisajelor, în special în zonele estetice.
Sistemul de asigurare a calităţii implementat este capabil facă față la cele mai moderne cerinţe, societatea fiind certificată de LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE; Societatea a obținut în cursul anului 2019 și Certificarea Sistemului de Calitate în conformitate cu noul standard DIN ISO 9001:2015 (certificatul cu nr.10186440 domeniul ”Construcția și repararea navelor și bărcilor”).
Șantierul Naval Orșova SA dispune de:
Manualul calității – revizia 4/12.01.2015
Proceduri - Controlul Documentelor – revizia 1/03.03.2011
- Controlul înregistrarilor – revizia 1/27.05.2014
- Controlul produsului neconform – revizia 2/12.01.2018
- Acțiuni corective – revizia 2/12.01.2015
- Acțiuni preventive – revizia 2/12.01.2015
Instrucțiuni de lucru - Recepția materialelor/produselor aprovizionate
- Eliberarea lor din magazii - revizia 1/13.10.2012
- Controlul produsului furnizat de client – revizia 1/13.01.2012
- Mentenanța echipamentului din dotare – revizia 1/08.11.2012
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021
6
Șantierul Naval Orșova beneficiază de o conjunctură favorabilă, premisă a unei dezvoltări durabile, din următoarele considerente:
-amplasarea geografică este avantajoasă, atât în cazul sediului din Orșova (oraș situat pe malul Dunării), cât și în cel al sucursalei din Agigea (în portul Constanţa);
-posibilităţile de adaptare la cerinţele pieţei sunt crescute, statutul de șantier naval de mărime mijlocie deschizând perspectiva diversificării afacerii;
-poluarea se încadrează în limite normale (poluarea nu constituie un factor perturbator);
-ponderea livrărilor și prestaţiilor externe este de peste 95% din cifra de afaceri;
-societatea dispune de personal calificat, în acord cu cerinţele procesului tehnologic; remarcăm totuși se constată tendinţa creșterii vârstei medii a angajaţilor;
-dotarea cu mijloace fixe specifice se situează la un nivel rezonabil (comparabil cu al altor șantiere care activează pe același segment); în această direcţie, compania a demarat, cu mulţi ani în urmă, un program de investiţii care a vizat, pe de o parte, creşterea ponderii mijloacelor fixe active, iar pe de altă parte, înlocuirea mijloacelor de producţie cu grad de uzură fizică și morală ridicat cu altele mult mai performante, susceptibile asigure o productivitate superioară; prin această strategie s-a urmărit creşterea flexibilităţii și randamentului mijloacelor fixe și aducerea lor la un nivel tehnic și tehnologic care permită realizarea unor produse ce corespund standardelor impuse de clienţii externi;
-comercializarea navelor presupune încheierea de contracte directe cu șantierele navale care armează corpurile de navă sau cu navigatorii europeni;
-clientela stabilă, compusă din firme care aparţin spaţiului intracomunitar (Olanda, Austria, Germania, Belgia);
În anul 2021 nu au fost modificări majore în ceea ce privește cererea de nave maritime/fluviale noi, aceasta fiind la un nivel mediu, iar cele mai recente informații de pe piața navelor arată situația actuală se va menține în anul 2022, dar și în următorii ani. Tocmai de aceea, consideram ca o strategie de viitor trebuie analizată realist, pentru a putea găsi în continuare - politici de prețuri și de finanţare care să asigure continuarea activităţii în condiţii de performanţă și competitivitate.
1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materiale (surse indigene, surse import).
Anul 2021 nu a marcat modificări importante în ceea ce privește principalii furnizori de materii prime și materiale. La fel ca în anii trecuți, asigurarea bazei materiale s-a realizat în special de la furnizori din ţară certificați ISO, conform normelor și standardelor europene. Totuși, atunci când în urma analizelor comerciale raportul calitate preț a fost mai favorabil importului sau achizițiilor intracomunitare, compania a optat pentru această variantă; ne referim în special la tablă navală, tablă inox, țevi, profile. În ceea ce privește achizițiile intracomunitare este vorba, în principal, de acele materiale care nu se produc în țară sau pentru care clienții navelor contractate au impus un anumit standard de calitate; exemplificăm astfel de materiale: laminate și vopsele pentru nave fluviale/maritime. Transportul navelor în Germania/Olanda funcție de condițiile de predare din contractate, a fost realizat pe segmentul Orșova Regensburg și pe pe ruta Regensburg Rotterdam cu prestatori nerezidenți intracomunitari (CLASSIC CHARTER GMBH – GERMANIA, VIGILIA TRADING BV – OLANDA).
Existând o ritmicitate a aprovizionărilor, stocurile de materiale au fost în permanenţă la un nivel optim, care au asigurat continuitatea activităţii, nefiind înregistrate întreruperi ale procesului de fabricaţie din lipsă de materii prime și materiale.
Principalii furnizori de materii prime şi materiale, din ţară, în funcție de valoarea aprovizionărilor și de importanța acestora, au fost:
LIBERTY GALATI: pentru tablă mijlocie şi groasă;
DUCTIL Buzău: consumabile sudură;
LINDE GAZ Timişoara: pentru gaze tehnice;
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021
7
S.C. PENTAGON SRL TECUCI: pentru pietre polizor;
NIMFA COM SRL BUC.: ţevi şi diverse profile;
MAIRON S.A. GALATI diverse profile;
TRIVALENT RM.VALCEA țevi și diverse profile
NORDEX TG.JIU manuși și ecrane protectie,filtre,
EURONERA DISTRIBUTION manuși, viziere, ochelari protectie, filtre
Dintre furnizorii externi de materiale, amintim pe cei mai importanți:
JULIUS HANDELS GMBh din Austria, pentru profile şi ţevi
OUTOKUMPU STAINLESS, pentru tablă navală
NELF MARINE PAINTS
Activitatea de subcontractare a unor operaţiuni specifice a continuat şi în anul 2021, dar la un nivel mai scăzut decât cel din anii precedenți. Aceste colaborări au fost necesare pentru buna desfășurare a activității, referindu-se la activitățile de vopsire nave, construcții metalice, componente echipamente nave, transport nave, etc.
Dintre firmele colaboratoare mai importante enumerăm:
- MANELI SERV- pentru activitatea de vopsire nave
- GRIMEX SRL TARGU JIU- pentru componente echip. nave și constr. metalice;
- ECO STEEL SOLUTION SRL SRL – pentru activitatea de reparații nave
- BERG BANAT - pentru zincare
1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare.
Cifra de afaceri, pe total, a cunoscut o creștere cu cca. 4,06% față de anul precedent. De menționat veniturile din activitatea de construcții nave au fost în creștere cu cca. 4,16%, în timp ce veniturile din activitatea de închiriere a navelor au scăzut cu 35,10% iar veniturile din activitatea de reparații nave au cunoscut o creștere - cu 14,17% față de anul 2020. Cifra de afaceri realizată a fost, în mod deosebit, pe seama livrărilor și prestațiilor externe: intra-comunitare pentru navele construite la Orșova și a prestațiilor interne pentru veniturile din închirierea navelor, respectiv din activitatea de reparații nave, de la sucursala Agigea.
Toate cele 7 nave finalizate și livrate în anul 2021, de la Orșova, au fost destinate livrării pe piața vest-europeană, printre ele numărându-se și cel de-al doilea costier din cele două ce au facut obiectul litigiului cu firma VEKA.
Redăm mai jos o situaţie comparativă pe ultimii trei ani, a livrărilor intracomunitare și în Romania, pe beneficiari, exprimate în procente din total livrări nave (conform IFRS 8):
CLIENT / BENEFICIAR
ANUL
2019
ANUL
2020
ANUL
2021
Rensen Driessen Shipbuilding B.V. (NL)
71,36%
64,53%
67,76%
VEKA Shipbuilding B.V. (NL)
-
18,32%
17,88%
Vos Kaiser GmbH (DE)
12,27%
-
-
Vof Interceptor (NL)
-
17,15%
-
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021
8
Zanen Shipbuilding B.V. (NL)
16,10%
-
-
TEAMCO BV
-
-
14,02%
ASTO B.V.
-
-
0,34%
TOTAL
100%
100%
100%
Așa cum reiese din datele de mai sus, firma Rensen Driessen a continuat și în anul 2021 dețină prima poziție în ceea ce privește volumul livrărilor.
Condiţiile de plată contractuale, la toate aceste livrări, au fost prin plata unor avansuri inițiale de la 10% pană la 75% şi asigurarea diferenţei de plată prin acreditive.
La fel ca în anii trecuți, principala preocupare a Consiliului de administraţie și a conducerii executive, a fost și va rămâne aceea de a găsi soluții pentru ca încheierea contractelor comerciale se efectueze la prețuri care asigure desfășurarea în condiții de rentabilitate a activității și cu garantarea plății prețului. Aceasta şi pentru faptul în noile condiţii externe se pot produce modificări rapide, neaşteptate, de la o zi la alta, pe piaţa pe care noi activăm.
În noile condiţii de piaţă, concurenţa în acest sector de activitate este destul de acerbă pentru majoritatea